Regulamin świadczenia usług

 

1. Definicje

A) Administrator - “Webcodeo Paweł Bubień” z siedzibą przy ul. Zatorskiej 67E/15, 51-215 Wrocław, NIP 898-206-80-89

B) Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą bądź osoba prawna, która zleciła Administratorowi świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach oprogramowania do zarządzania klubem fitness,

B) System – oprogramowanie typu SaaS (Software as a Service - “Oprogramowanie jako usługa”) dostarczone przez Administratora dla Klienta.

C) Umowa – umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy Administratorem a Klientem drogą elektroniczną lub osobiście,

D) Abonament - opłata, którą klient płaci Administratorowi co miesiąc za korzystanie z oprogramowania do zarządzania klubem fitness,

E) Oprogramowanie “FitSys” - oprogramowanie / aplikacja Internetowa służące do zarządzania klubem fitness – przedmiot niniejszego regulaminu,

F) Użytkownik serwisu - każda osoba korzystająca z Systemu.

2. Zawarcie umowy o świadczenie usług

A) Zawarcie umowy następuje w momencie potwierdzenia przez Klienta chęci korzystania z oprogramowania udostępnionego przez Administratora,

B) Umowa może zostać anulowana wyłącznie w formie pisemnej (listownie bądź elektronicznie),

C) Okres wypowiedzenia umowy o świadczenie usług wynosi pełne 3 miesiące kalendarzowe licząc od daty złożenia wypowiedzenia.

3. Przedmiot umowy

A) Przedmiotem Umowy jest udostępnienie oprogramowania “FitSys” Klientowi,

B) Administrator ma prawo do modyfikacji, wprowadzania poprawek oraz nowych funkcjonalności do systemu bez wiedzy Klienta. Administrator zastrzega sobie również prawo do modyfikacji mających na celu poprawę bezpieczeństwa lub wydajności aplikacji lub innych wymuszonych obowiązującymi przepisami prawa,

C) Administrator zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w których będzie odbywało się wdrażanie zmian w oprogramowaniu.

 

4. Realizacja usługi

A) Administrator dokłada wszelkich starań, aby udostępnione oprogramowania było wolne od błędów, natomiast nie może zagwarantować, że nie wystąpią w nim nieoczekiwane błędy. W przypadku zauważenia nieprawidłowości, Administrator dokona niezbędnych poprawek w najbliższym możliwym terminie.

B) W przypadku, gdy Klient korzysta w sposób łamiący postanowienia regulaminu lub obowiązującego prawa, Administrator ma prawo zablokować mu dostęp do niniejszej usługi,

5. Prawa i obowiązki klienta

A) Klient zobowiązany jest do prawidłowej konfiguracji systemu (w szczególności poprawnej konfiguracji bramek płatności, SMS, email oraz danych firmy). Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie systemu w przypadku wprowadzenia błędnych ustawień w konfiguracji klienta.

B) Administratorem danych osobowych wprowadzonych w Systemie jest Klient,

C) Klient zobowiązany jest do bezpiecznego przechowywania swoich danych do logowania (zarówno dla konta administratora jak również kont trenerów) i nieudostępniania tych danych osobom trzecim.

D) Klient zobowiązany jest do terminowych płatności za korzystanie z Systemu,

E) Klient oświadcza, że posiada prawa autorskie do znaków graficznych których używa w ramach systemu (np. Logo).

 

6. Płatności elektroniczne

A) Operatorem płatności elektronicznych w Systemie (dostępnych dla klientów Klienta) jest Przelewy24 – PayPro SA – 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15,

B) Klient zobowiązany jest utworzyć konto w serwisie Przelewy24 w celu prawidłowego funkcjonowania płatności elektronicznych w Systemie,

C) Klient jest świadom prowizji za płatności pobieranych przez operatora płatności,

D) Opłaty za prowizje za korzystanie z płatności elektronicznych leżą po stronie Klienta,

 

7. Bramka SMS

A) Operatorem bramki SMS jest serwis “SerwerSMS” - Vercom S.A. ul. Roosevelta 22, 60-829 Poznań

B) Klient zobowiązuje się do utworzenia konta w serwisie SerwerSMS i podania poprawnych danych do swojego konta w konfiguracji Systemu w celu zapewnienia prawidłowego działania system powiadomień SMS,

C) Klient zobowiązany jest posiadać konto w serwisie SerwerSMS z zasilonymi środkami na wysyłania wiadomości SMS,

D) Opłaty za korzystanie z serwisu SerwerSMS leżą po stronie Klienta,

 

8. Prawa i obowiązki Administratora

A) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub utracone zyski przez Klienta w związku z używaniem przez Klienta Systemu i nie będzie zobowiązany do uregulowania utraconych kosztów bądź wypłaty odszkodowania na rzecz Klienta.

B) Administrator posiada prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy w przypadku, gdy:

Klient nie uregulował naliczonych płatności w określonym czasie,

Zaprzestania świadczenia usług przez Administratora,

Z przyczyn niezależnych od Administratora

C) Administrator ma prawo do zablokowania dostępu do Systemu osobom, które korzystają z niego w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub na szkodę Administratora.

 

9. Ochrona danych osobowych

Wszystkie informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się na odrębnej podstronie w sekcji “Polityka prywatności”.

 

10. Prawa i obowiązku Użytkownika Serwisu

Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

A) Użytkownik Serwisu nie może wnosić roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku nieprawidłowości w działaniu Systemu lub niedopełnienia umowy pomiędzy nim a Klientem.

B) Dane osobowe Użytkownika Serwisu przetwarzane są przez Klienta.

 

11. Prawa autorskie

A) Wszelkie użyte materiały graficzne dostępne w systemie są własnością Administratora lub udostępnione zostały na podstawie otwartej licencji umożliwiającej ich bezpłatny użytek.

12. Wyłączenie odpowiedzialności

A) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta w Systemie nieprawidłowych danych (w tym danych teleadresowych, numeru konta bankowego, NIP itd..)

B) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystania z Systemu w przypadku:

Problemów leżących po stronie firmy hostingowej,

Slotów czasowych, w których dokonywane jest wgrywanie nowszej wersji oprogramowania,

Okoliczności niezależnych od Administratora

C) Administrator ma możliwość dostępu do danych wprowadzanych przez Klienta w Systemie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji danych w systemie Klienta.

D) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości wysyłanych do swoich klientów za pośrednictwem wiadomości email oraz SMS.